Connecting to LinkedIn...

Recruitment Administrator

Job Title: Recruitment Administrator
Contract Type: Permanent
Location: Deeside, Flintshire
Industry:
Reference: 210664383
Contact Name: CV-Library
Job Published: August 23, 2019 08:34

Job Description

Recruitment Administrator Deeside Salary £17,640 - £17,765 per annum, based on a salary assessment and relevant experience We are looking for a Recruitment Administrator to join our newly founded In-house recruitment function. The role will provide professional, efficient & accurate administration support to both the recruitment and the wider Human Resources function. You will be responsible for dealing with telephone calls and emails and provide full administrative support throughout the recruitment process. This will include arranging interviews, booking rooms and refreshments and meeting all our Coleg Cambria applicants. This is an extremely varied role and perfect for someone who is looking to start a career in HR. All that we ask is that you hold 5 GCSE's at grade C or above to include Maths and English and have previous experience of working in an administrative environment. We'd also like you to have exceptional communication skills both written and verbal, be highly organised, able to manage multiple priorities and be competent in the use of IT such as email, Word and Excel. Experience of working in a recruitment environment would be a distinct advantage, however this is by no means essential. The ability to speak fluent Welsh is essential for this post. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council. Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. Gweinyddydd Recriwtio Glannau Dyfrdwy Cyflog £17,640 - £17,765 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Rydym yn chwilio am Weinyddydd Recriwtio i ymuno â'n gweithrediad recriwtio mewnol newydd ei sefydlu. Bydd y swydd yn darparu cymorth gweinyddiaeth proffesiynol, effeithlon a chywir i'r gweithrediad recriwtio a'r adran Adnoddau Dynol ehangach. Byddwch yn gyfrifol am ymdrin â galwadau ffôn a negeseuon e-bost, a darparu cymorth gweinyddol llawn trwy gydol y broses recriwtio. Bydd hyn yn cynnwys trefnu cyfweliadau, archebu ystafelloedd a lluniaeth, a chyfarfod ein holl ymgeiswyr Coleg Cambria. Dyma swydd hynod amrywiol sy'n ddelfrydol i rywun sydd eisiau dechrau gyrfa mewn AD. Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw bod gennych 5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, a phrofiad o weithio mewn amgylchedd gweinyddol. Hoffem hefyd petai gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, ac eich bod yn hynod drefnus, yn gallu rheoli sawl blaenoriaeth yr un pryd, ac yn gallu defnyddio TG megis negeseuon e-bost, Word ac Excel. Byddai'n fantais sylweddol petai gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd recriwtio, ond nid yw hynny'n hanfodol. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon. Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd. Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried